Ministerstvo zastavilo lov vlka dravého. Od 1.11. do 12.12.2019 bolo celkom ulovených 34 vlkov z celkového povoleného množstva 35 kusov.

Kvóta lovu vlka bola takmer naplnená

Z dôvodu doručenia 34 záznamov o love vlka dravého Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako ústredný orgán štátnej správy poľovníctva, vychádzajúc z Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku, zohľadňujúc Smernicu Rady č. 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane biotopov, voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín rozhodlo, že od 12.12.2019 od 12,00 hod. zastavuje lov vlka dravého vo všetkých poľovných revíroch na území Slovenska, v ktorých je lov povolený pre poľovnícku sezónu 2019/2020.

„O zastavení lovu ministerstvo bezodkladne informuje okresné úrady, Úrad lesného hospodárstva a poľovníctva Ministerstva obrany SR a Štátnu ochranu prírody SR. Žiadame okresné úrady, pozemkové a lesné odbory, aby bezodkladne o zastavení lovu vlka dravého upovedomili všetkých užívateľov poľovných revírov vo svojej územnej pôsobnosti,“ uviedol Peter Kicko, generálny riaditeľ sekcie lesného hospodárstva a spracovania dreva Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR).

Rýchle naplnenie kvóty je ďalším dôkazom toho, že populácia vlka dravého na Slovensku je v priaznivom stave, zvyšuje sa jeho početnosť a rozširuje sa územie jeho pôsobenia. Je teda na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dopadu na jeho populáciu, čo potvrdila aj Európska komisia.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno