Podľa ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidiek (ďalej MPRV SR) je populácia vlka dravého na Slovensku je na takej úrovni, že ho možno loviť bez negatívneho dopadu na jeho populáciu. Na Slovensku sa za týmto účelom využíva systém presne definovaných kvót, určujúcich maximálny odlov vlkov v súlade s Programom starostlivosti o vlka z dielne Ministerstva životného prostredia SR.

Vlkovi sa na Slovensku darí

Populácia vlka dravého je v priaznivom stave, jeho početnosť sa zvyšuje a územie jeho pôsobenia sa postupne rozširuje. Vlky každoročne na Slovensku zabijú stovky až tisíce hospodárskych zvierat, napríklad ovciec, kôz, hydiny či hovädzieho dobytku. V minulosti vlk dokonca ohrozil aj génovú rezervu jeleňa karpatského. Stav vlka je preto nevyhnutné monitorovať a udržiavať ho v zdravej kondícii.

vlk dravy ovce
Vlk každoročne zabije stovky až tisíce hospodárskych zvierat. (Foto zdroj: www.stock.adobe.com)

Lov vlka je prísne kontrolovaný

Vlka dravého možno loviť v dobe od 1. novembra do 15. januára (resp. do doby, pokiaľ nedôjde k naplneniu určenej kvóty). Vlka možno loviť iba vo vybraných poľovných revíroch a presne vymedzených územiach. Agrorezort vymedzil značnú časť územia SR, kde sa vlk neloví vôbec.

Lov vlka dravého je pod prísnou kontrolou. Po ulovení vlka musí poľovník bezodkladne pred manipuláciou založiť značku na označenie veľkej šelmy a zaznamenať dátum a čas ulovenia zveri. Informáciu o ulovení vlka poľovník bezodkladne oznámi príslušnému poľovníckemu hospodárovi. Poľovnícky hospodár bezodkladne ohlási ulovenie vlka dravého zamestnancom, určeným príslušným okresným úradom, pozemkovým a lesným odborom a príslušnou organizačnou jednotkou Štátnej ochrany prírody SR. Tí následne vykonajú vizuálnu prehliadku, odobratie vzoriek a spoločne vyplnia záznam o ulovení vlka dravého. Vizuálna prehliadka sa vykoná na mieste ulovenia alebo nájdenia uhynutého jedinca.

Aktuálne expertné odhady udávajú početnosť kmeňového stavu vlka dravého na Slovensku viac ako 400 jedincov, bez jarného prírastku. Počet narodených vĺčat sa v roku 2019 odhaduje na 240-280 jedincov.

MPRV SR určilo ročnú kvótu lovu vlka dravého v poľovníckej sezóne 2019/2020 v počte 35 ks. V minulej poľovníckej sezóne bolo k 15. januáru 2019 ulovených 31 vlkov, pričom kvóta umožňovala uloviť 70 jedincov. V jednom poľovnom revíri (menšom ako 10 000 ha) pritom možno uloviť najviac dva jedince počas poľovníckej sezóny.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno