Africký mor ošípaných je na území Slovenska vyskytuje v okresoch Trebišov a Michalovce. K dnešnému dňu bolo potvrdených 24 prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri11 prípadov v chove domácich ošípaných.

Africký mor ošípaných potvrdený u 24 diviakov a 11 domácich ošípaných

Intenzívny lov diviačej zveri naďalej prebieha. Od začiatku sezóny poľovníci znížili stavy diviačej zveri už o viac ako  54 373 diviakov, čo je oproti minulému roku viac o 14 343 ks.

Od 19. augusta 2019 nie je evidovaný nový prípad afrického moru ošípaných v chove domácich ošípaných. Ak sa do konca novembra nič nezmení, SR bude žiadať Európsku komisiu o zrušenie infekčnej oblasti pre ošípané.

Situácia za hranicami Slovenska je však oveľa horšia a naďalej sa objavujú nové prípady. V okolitých krajinách zaznamenali už viac ako 5 600 potvrdených prípadov afrického moru ošípaných u diviačej zveri. Najviac prípadov je potvrdených v Poľsku (2 100 ks) a v Maďarsku (1 380 ks).

Poľovníkom štát pomáha mraziakmi

Od 21. augusta 2019 je zabezpečovaná aj distribúcia chladiarenských zariadení pre užívateľov poľovných revírov, za účelom efektívneho plnenia nariadeného intenzívneho lovu diviačej zveri. Po pár týždňoch nepretržitej dodávky tieto boxy dostalo už viac ako 372 poľovných revírov.

 Okres  Počet odovzdaných chladiarenských zariadení
 Trebišov  42
 Michalovce  41
 Sobrance  19
 Košice-okolie  54
 Košice  4
 Revúca  14
 Gelnica  6
 Rožňava  31
 Rimavská Sobota  34
 Lučenec + Poltár  40
 Veľký Krtíš  39
 Humenné  24
 Snina  22
 Vranov nad Topľou    2

Potvrdené prípady afrického moru ošípaných u diviačej zveri

 • 24. nález – PZ Latorica Čičarovce, okr. Michalovce, dospelý diviak, uhynuté, nájdené: dátum konfirmácie: 2.12.2019
 • 23. nález – PZ Latorica Sziget, Leles ,okr. Trebišov, diviak-prasa, ulovené, dátum konfirmácie 21.11.2019
 • 22. nález – PZ Latorica Čičarovce, samica, lanštiak, ulovené, dátum konfirmácie: 14.11.2019
 • 21. nález – PR Boťany, Leles, okr. Trebišov, diviak- prasa, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 4.11.2019
 • 20. nález – PZ Čajka Trebišov II , KÚ Trebišov, poľovný revír PZ Čajka, diviak – lanštiak, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 29.10.2019
 • 19. nález – Tokajská poľovnícka spoločnosť, KÚ Černochov, poľovný revír Slovenské Nové Mesto, diviak- samec, ulovené so zmenami správania, dátum konfirmácie: 15.10.2019
 • 18. nález – PZ Lipovec, Brezina, KÚ Byšta , poľovný revír Brezina, diviak, samica, ulovené bez zmien správania, dátum konfirmácie: 08.10.2019
 • 17. nález – PS Ticce Zatín, KÚ Zatín,okr. Trebišov, diviak, samica, nájdený uhynutý, dátum konfirmácie: 3.10.2019
 • 16. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, okr. Trebišov diviak, samec, nájdený uhynutý , dátum konfirmácie : 26.9.2019
 • 15. nález – SPK PO Veľké Kapušany, okr. Michalovce, KÚ Veľké Kapušany, poľovný revír Copus, dospelý diviak nájdený uhynutý, dátum konfirmácie 26.9.2019
 • 14. nález – PD Lingo Svätuše, Veľký Kamenec, okr. Trebišov, diviak- prasa – nájdené, uhynuté, dátum konfirmácie: 26.9.2019
 • 13. nález – PO Pokrok Zemplín, KU Ladmovce, nájdený uhynutý diviak , dátum konfirmácie: 17.9.2019
 • 12. nález – PS Bamara, Brehov, KU Kucany, uhynutý, nájdený, samica, dátum konfirmácie: 2.9.2019
 • 10.-11. nález – PS Ticce Zatín, KU Zatín, 2 nájdené uhynuté diviaky, 2 x samec, dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 9. nález – PO Pokrok Zemplín, KÚ Ladmovce , nájdený uhynutý diviak , samica . dátum konfirmácie: 30.8.2019
 • 6.-8. nález – PS Bamara, Brehov, KÚ Zemplínske Jastrabie – 3 nájdené uhynuté diviaky, dátum konfirmácie: 26.8.2019
 • 5. nález – nájdený, uhynutý – PS Ticce Zatín , diviak lanštiak , dátum konfirmácie: 20.8.2019
 • 3 a 4. nález – ulovené, PS Ticce Zatín, KU Zatín , oba ulovené bez zmien správania v infikovanej oblasti afrického moru ošípaných – v susedných obciach boli potvrdené ohniská AMO v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 16.8.2019
 • 2. nález – nájdený uhynutý, PS BAMARA Brehov, KU Cejkov , nájdený diviak je v oblasti kde boli potvrdené prípady v záhumienkových chovoch ošípaných, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 1. nález – africký mor ošípaných, ktorý bol doteraz potvrdený na území Trebišovského okresu sa rozšíril o prvý pozitívny prípad u diviaka lesného. Diviak vykazoval zmeny v správaní, preto bol ulovený poľovníkom a následne sa zaslala vzorka na vyšetrenie do Národného referenčného laboratória vo Zvolene.

Potvrdené prípady afrického moru ošípaných u domácich ošípaných

 • 11. prípad – obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov 1 úhyn, viac ošípaných sa v chove nenachádzalo. Dátum konfirmácie: 19.8.2019
 • 10. prípad – obec Brehov, súkromný chovateľ- záhumienkový chov , z 3 ošípaných 1 úhyn. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 9. prípad – obec Rad – časť Hrušov, neďaleko obce Rad, kde bol potvrdený 4 prípad , v záhumienkovom chove boli chované 3 ošípané , 1 uhynula. Dátum konfirmácie:15.8.2019
 • 7 a 8. prípad – obec Zemplín, záhumienkové chovy v blízkom susedstve v chove z 29 ošípaných 2 uhynuli, v druhom chove chovaná len 1 ošípaná ktorá uhynula, dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 6. prípad – obec Svätá Mária , v susedstve prípadu č.5, v chove 3 kusy ošípaných, 1 uhynula. Dátum konfirmácie: 15.8.2019
 • 5. prípad – záhumienkový chov , obec Svätá Mária, časť Pavlovo, v chove 8 kusov ošípaných, 1 uhynula a vyšetrením diagnostikovaná prítomnosť vírusu AMO. Miesto výskytu je v rámci už vytýčeného ochranného pásma týkajúceho sa predchádzajúcich potvrdených ohnísk. I v tomto prípade prebieha epizootologické šetrenie. V danej obci prebehne utratenie ošípaných ako v ohnisku tak v kontaktných chovoch. Dátum konfirmácie: 13.8.2019
 • 4. prípad – ošípaná u súkromného chovateľa v obci Rad, okres Trebišov, vzdialenosť od ostatných prípadov je niekoľko km. V chove bola chovaná iba jedna ošípaná, Indikované zdravotné problémy a zvýšená teplota. Zidentifikované kontaktné chovy, v obci kde prebehne utratenie ošípaných dňa 8.8.2019. Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie, dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 3. prípad – u chovateľa v blízkosti druhého prípadu v obvi Somotor, časť Nová Vieska pri Bodrogu . V záhumienkovom chove z 3 ošípaných 1 uhynula. Pred úhynom prejavovala klinické príznaky ochorenia- teplota , kožné zmeny, . Ošípané v danej obci budú utratené a zaslané na vyšetrenie do referenčného laboratória vo Zvolene, dátum konfirmácie: 6.8.2019
 • 2. prípad – Uhynutá ošípaná v obci Veľký Kamenec- vzorka zaslaná na laboratórne vyšetrenie do národného referenčného laboratória pre africký mor ošípaných na veterinárnom ústave vo Zvolene v rámci programu systému dohľadu a monitorovania afrického moru ošípaných. Ošípaná uhynula počas víkendu, 30.7.2019 potvrdené že príčinou úhynu bolo infikovanie vírusom afrického moru ošípaných. Pred úhynom ošípaná prejavovala zmeny zdravotného stavu ako zvýšená teplota, poruchy pohybového aparátu a kožné zmeny. V danom chove sa v čase úhynu nenachádzala žiadna iná ošípaná. Vzdialenosť od prvého miesta výskytu je cca 5,5 km, od spoločnej slovensko /maďarskej hranice cca 4 km. Realizované sú opatrenia na zabránenie šírenia nákazy . Ošípané v obci Veľký Kamenec, podobne ako v obci Strážne budú utratené a neškodne odstránené vo veterinárnom asanačnom ústave. Cenzus ošípaných v obci prebieha Zdroj nákazy nie je doposiaľ jasný, v súčasnosti prebieha epizoootologické šetrenie. Opatrenia zákazu chovu ošípaných podobne ako v obci Strážne budú vydané aj pre obec Veľký Kamenec. Dátum konfirmácie: 30.7.2019
 • 1. prípad – Ohnisko v obci Strážne, okr. Trebišov (prvý výskyt AMO na území SR potvrdený 25.7.2019), depopulované (4 ošípané), v rámci opatrení za zabránenie šírenia nákazy boli utratené a neškodne odstránené všetky ošípané v obci dňa 30.7.2019. Od ošípaných boli odobraté vzorky krvi na zistenie či boli resp. neboli nakazené vírusom AMO. Na základe rokovania expertnej skupiny pre africký mor ošípaných boli odporúčané RVPS Trebišov vydať pre obec Strážne dodatočné opatrenia, vrátane zákazu chovu ošípaných v obci.
AMO_11_22_2019
Aktuálna situácia potvrdených prípadov afrického moru ošípaných k 20.11.2019 na Slovensku.

Ochranné pásma a pásma dohľadu v súvislosti s výskytom AMO

Do ochranného pásma sú zaradené obce (min 3 km od ohnísk): Veľký Kamenec, Malý Kamenec, Strážne, Somotor, Veľký Horeš, Streda nad Bodrogom, Svätá Mária, Rad, Vojka, Malý Horeš, Svinice, Svätuše, Ladmovce, Zemplín, Cejkov, Brehov, Sirník, Zemplínske Jastrabie, Zatín.

Do pásma pozorovania sú zaradené obce (min 10 km od ohnísk): kataster obcí Viničky, Klin nad Bodrogom, Pribeník, Borša, Bara, Dobrá, Kráľovský Chlmec, Malá Tŕňa, Slovenské Nové Mesto, Čerhov, Kašov, Veľká Tŕňa, Luhyňa, Veľaty, Michaľany, Hrčeľ, Kysta, Novosad, Bol‘, Soľnička, Poľany, Leles, Bačka, Biel, Veľké Trakany, Malé Trakany, Čierna nad Tisou, Čierna, Boťany, Byšta, Brezina, Kazimír, Lastovce, Stanča, Zemplínska Nová Ves, Zemplínsky Branč, Kožuchov, Zemplínske Hradište, Hraň.

Informácia pre verejnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR dôrazne upozorňuje širokú verejnosť (chovateľov, poľovníkov atď.) o nebezpečenstve tejto nákazy. Mimoriadne dôležité je dodržovanie zásady biologickej ochrany chovov ošípaných – platí pre komerčné a nekomerčné chovy !

V prípade akejkoľvek zmeny správania resp. narušení zdravotného stavu alebo v prípade úhynu domácej ošípanej je majiteľ zvieraťa povinný tento úhyn ihneď nahlásiť príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe a príslušnému súkromnému veterinárnemu lekárovi.

Chovatelia sú povinní mať zaregistrované chovy aj keď chovajú iba 1 ošípanú – platí pre celé územie SR !

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno