Výkon práva poľovníctva upravujú 3 hlavné právne predpisy. Je to zákon o poľovníctve, vykonávacia vyhláška k zákonu o poľovníctve a zákon o strelných zbraniach a strelive.

Radový poľovník pre výkon práva poľovníctva nepotrebuje poznať celé znenie týchto predpisov, znalosť niektorých ustanovení je však nevyhnutnosťou. V opačnom prípade sa totiž poľovník môže ľahko dopustiť protiprávneho konania.

Zákon o poľovníctve

Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov je základným zákonom, z ktorého vyplýva právo poľovníctva. Skladá sa zo 6 článok, z ktorých je pre nás dôležitý článok I. Ten pozostáva pozostáva z 19 častí:

 1. Základné ustanovenia
 2. Poľovný revír
 3. Využitie poľovného revíru
 4. Poľovnícke hospodárenie
 5. Chov zveri
 6. Ochrana a zlepšovanie životných podmienok zveri
 7. Poľovnícka stráž
 8. Poľovnícke plánovanie, štatistika a informačný systém
 9. Registrácia poľovníckej organizácie
 10. Zánik poľovníckej organizácie
 11. Poľovnícke skúšky, poľovný lístok a povolenie na lov zveri
 12. Lov zveri
 13. Mimoriadne povolenie lovu
 14. Zužitkovanie ulovenej zveri
 15. Škody spôsobené poľovníctvom, zverou a na zveri
 16. Štátna správa na úseku poľovníctva
 17. Priestupky, disciplinárne previnenia a iné správne delikty
 18. Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
 19. Prechodné ustanovenia

Aktuálne znenie Zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve…

Vykonávacia vyhláška

Vyhláška č. 344/2009 Z. z. je vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.

Aj keď vyhláška je z hľadiska právnej sily slabšia ako zákon, pre poľovníkov je jej znalosť rovnako dôležitá. Narozdiel od všeobecne písaného zákona totiž výkon práva poľovníctva detailne upravuje.

Pre radového poľovníka sú najdôležitejšie ustanovenia o:

 1. Hodnotení poľovníckych trofejí podľa C.I.C.
 2. Náležitostí Knihy návštev revíru
 3. Poľovníckom hospodárení
 4. Času lovu zveri
 5. Poľovne upotrebiteľných psoch
 6. Evidencii ulovenej zveri

Aktuálne znenie Vyhlášky č. 344/2009 Z. z…

Zákon o strelných zbraniach a strelive

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a zmene a doplnení niektorých zákonov síce nie je predpisom primárne určeným pre poľovníkov, avšak niektoré jeho ustanovenia priamo či nepriamo upravujú výkon práva poľovníctva a každý poľovník by ich mal ovládať. Ide najmä o:

 1. Vymedzenie niektorých pojmov
 2. Kategórie zbraní a streliva (pre poľovníkov je dôležitá kategória D)
 3. Nadobúdanie vlastníctva zbrane a streliva
 4. Zbrojný preukaz
 5. Zaevidovanie zbrane, preukaz zbrane, overovanie a úschova zbrane a streliva
 6. Vývoz, dovoz a prevoz zbrane a streliva
 7. Osobitné ustanovenia o manipulácii so zbraňami a strelivom
 8. Sankcie

Aktuálne znenie Zákona č. 190/2003 Z. z o strených zbraniach a strelive…

Ostatné právne predpisy

Okrem spomenutých právnych predpisov sa na nás pri výkone práva poľovníctva vzťahuje ďalšie veľké množstvo predpisov. Nakoľko sa však tieto predpisy netýkajú len poľovníkov, ale všetkých návštevníkov prírody, nebudeme sa im, aj z dôvodu ich množstva, osobitne venovať.

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno