V CHKO Kysuce a CHKO Beskydy (Česká republika) sa v druhej polovici februára konal už po 14. krát veľkoplošný medzinárodný monitoring veľkých šeliem. V teréne bolo obsadených celkovo 57 transektov – úsekov s celkovou dĺžkou 608 km.

Monitoring veľkých šeliem

Územie s rozlohou viac 120 000 ha bolo monitorované po dobu 2 dní. Aj vďaka pomerne vysokej účasti sa podarilo pokryť 80 % z kompetenčného územia Správy CHKO Kysuce. Cieľom bolo prejsť jednotlivé transekty so zameraním na zaznamenávanie pobytových znakov (stopy, trus, srsť, korisť) veľkých šeliem (rys, vlk, medveď) a mačky divej. Zároveň boli odoberané vzorky trusu, moču a srsti za účelom DNA a potravných analýz vlka a rysa.

Výsledky monitoringu veľkých šeliem

Celkovo bolo počas monitoringu zaznamenaných 31 stopových dráh veľkých šeliem a odobraných 6 vzoriek trusu a jedna vzorka srsti na DNA a potravnú analýzu. V juhozápadnej časti mapovaného územia (už mimo kompetencie Správy CHKO Kysuce) bola zaznamenaná stopová dráha mačky divej.

Medveď hnedý (Ursus arctos)

Pobytové znaky medveďa hnedého sa v území počas monitoringu nenašli z dôvodu jeho hibernácie (zimný spánok).

Vlk dravý (Canis lupus)

Účastníci monitoringu boli pomerne úspešní pri hľadaní stôp vlka dravého. Celkovo bolo zaznamenaných 10 čerstvých stopových dráh a na niektorých i s nálezom trusu, moču a krvi hárajúcich sa samíc. Bola nájdená i jedna korisť (jelenica) strhnutá vlkmi. Podľa porovnaní výsledkov z mapovania sa v území počas monitoringu nachádzali tri vlčie svorky. Jedna trojčlenná svorka v západnej časti Javorníkov s presahom na Moravu, druhá trojčlenná svorka vo východnej časti Javorníkov a tretia trojčlenná svorka v Kysuckých Beskydách s presahom do Jablunkovského medzihoria a Poľska. V slovensko–českom pohraničí bola zdokumentovaná stopová dráha samostatne sa pohybujúceho vlčieho samca, pričom je dosť možné, že počas translokácie prekonal dopravnú komunikáciu I/11 s priemernou frekvenciou dopravy 6 961 áut za deň (údaj z roku 2017).

V rámci reprodukčného potenciálu vlka dravého sa zistilo, že vo všetkých troch svorkách sa nachádzajú hárajúce sa vlčice. Rastúca populácia vlka dravého na tomto území sa dá pripísať trom dôvodom:

  1. Celoročná ochrana vlka dravého na väčšine územia v pôsobnosti Správy CHKO Kysuce.
  2. V poľovnej sezóne 2017/2018 nebol na tomto ani na susedných územiach (NP Malá Fartra, CHKO Horná Orava) legálne ulovený žiadny vlk.
  3. Celoročná ochrana vlka dravého v Českej republike a Poľsku.

Pracovníci Štátnej ochrany prírody SR vidia ako vysoko pozitívny predačný potenciál vlka v boji proti africkému moru ošípaných.

Rys ostrovid (Lynx lynx)

Monitoring veľkých šeliem odhalil v teréne 20 stopových dráh rysa, z toho 18 čerstvých. Okrem jednotlivcov bola v Javorníkoch zistená vodiaca rysica s tromi mláďatami a jeden pár rysov. Pár rysov sa pohyboval i na rozhraní Kysuckých Beskýd a Jablunkovského medzihoria. Celkovo boli zozbierané 4 vzorky čerstvého trusu a jedna vzorka srsti.

Pre presnejšie vyhodnotenie početnosti rysa boli použité aj informácie získané z monitoringu pomocou fotopascí. Pred začatím monitoringu bolo na území zaznamenaných 11 rôznych jedincov. Väčšina zaznamenaných zvierat však podľa ŠOP SR nie je rezidentných a ich teritóriá sa nachádzajú v priľahlých územiach ako Oravská Magura, Malá Fatra a v prípade Poľska Żywiecke Beskydy, alebo sa jedná o rozptyľujúce sa jedince hľadajúce nové teritóriá. Z pohlavia prevažovali jednoznačne samci.

mapa monitoring velkych seliem kysuce beskydy
Foto zdroj: www.sopsr.sk

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Vložte komentár
Napíšte Vaše meno